Handelsbetingelser

Dette er de generelle vilkår og handelsbetingelser, der gælder, når en aftale indgås med

 

OnDrive Leasing A/S,

Gydevang 39-41

3450  Allerød

Cvr. 43159526.

Tlf. 77 77 21 22

 

1 Produkter og priser

På www.OnDriveleasing.dk kan biler af forskellige mærker samt bilrelaterede produkter leases. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og eventuelle prisstigninger.

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner og vises inkl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for valutaændringer, force majeure og afgiftsændringer.

2 Personlige oplysninger

For at du kan indgå en aftale med OnDrive Leasing A/S, skal du lade dig registrere med bl.a. følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer og forsikringsselskab samt oplysninger om bilen.

Vi registrerer leasingtagers personoplysninger med det formål at kunne indregistrere bilen med leasingtager som bruger, levere bilen til leasingtager, til administrationen af OnDrive Leasing kontrakt, til kontakt vedrørende kundeundersøgelser, såfremt der gives samtykke, så kan der formidles en kontakt til vores samarbejdspartnere.

OnDrive Leasing A/S behandler dine oplysninger for at kunne opfylde ovennævnte formål.

OnDrive Leasing A/S behandler oplysningerne til administrationen leasingaftale samt til kontakt vedrørende kundeundersøgelser. Personoplysningerne opbevares hos OnDrive Leasing indtil 5 år efter leasingaftale er udløbet, hvorefter oplysningerne slettes medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag. Oplysninger om bilen opbevares i hele bilens levetid. Du kan læse mere om OnDrive Leasing A/S’ behandling af dine oplysninger i vores Persondatapolitik

3 Vilkår for privatleasing af nye og brugte personbiler

 • Priserne er inklusive etableringsomkostninger og serviceaftale.

 • Ved bestilling opkræves et a’ conto beløb, som omfatter førstegangsydelsen samt første måneds leasingydelse og evt. transportomkostninger. A’ conto beløbet betales med Visa/Dankort eller MobilePay og modregnes i den første fakturering.

 • I forbindelse med din leasingansøgning fremsendes et link til den digitale kreditvurdering. Du modtager hurtigt svar på kreditvurderingen samme dag eller senest den først kommende hverdag. Ved godkendelse, fremsendes leasingkontrakten til digital underskrivelse direkte til din email.
 • Den faste månedlige leasingydelse er afhængig af den valgte bilmodel, løbetid, årligt kilometerforbrug og valgte tillægsydelser. Den samlede månedlige ydelse er fastsat i leasingaftalen. Ekstra km kan tilkøbes. Omkostninger til grøn ejerafgift, forsikring, brændstof, kør-videre-produkter afholdes af kunden.

 • Positiv kreditværdighedsgodkendelse forudsættes. Ansvar- og Kaskoforsikring samt betaling via NETS påkræves. Der tages forbehold for pris, afgifts- og renteændringer.

 3.1 Levering

Leveringstiden er som standard 14 hverdage, medmindre andet fremgår af din ordre ved bestilling.

Ved udlevering af leasingbilen skal leasingtager inden for 48 timer foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt med fotos over for leasinggiver. I forbindelse med levering eller udlevering af bilen skal leasingtager endvidere returnere en ”Leverancegodkendelse” i underskrevet stand til leasingiver.

OnDrive Leasing A/S kan levere din leasingbil til adresser på fastland og brofaste øer. Til de resterende øer kan vi efter aftale levere til færgelejet på fastlandet. Ved levering hæfter leasingtager selv for transportudgiften.

Leveringen foregår på hverdage.

Alle biler leveres med EU-nummerplader medmindre andet er særskilt aftalt.

 

3.2 Fortrydelse

 • Fortrydelse og returretten på 14 dage gælder ifølge forbrugeraftaleloven ikke ved indgåelse af privatleasingaftaler om biler.

 

3.3 Klagemuligheder

Da leasinggiver er et leasingselskab, er der mulighed for at klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Center For Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Gebyret for at indgive en klage til Center for Klageløsning udgør kr. 100,00. Klagen indgives via en klageformular, der kan findes på www.naevneneshus.dk.

- Kun hvis det ikke er muligt at nå frem til en fælles løsning via Center for Klageløsning, kan du som forbruger indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet inden for en frist på 4 uger. Gebyret for at indlevere en klage til Forbrugerklagenævnet udgør kr. 400,00, der tilbagebetales, hvis leasingtager får medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

- Forinden klagen kan indleveres skal leasingtager forgæves have forsøgt at kontakte leasinggiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

 

4 Almindelige betingelser for billeasing til private

Privatleasing indgås med OnDrive Leasing A/S som leasinggiver.

 

4.1 Anvendelsesområde

 • Disse betingelser er gældende ved aftale om leasing af personbiler formidlet og/eller etableret gennem en bilforhandler, eller indgået direkte mellem OnDrive Leasing A/S og leasingtager.

Betingelserne er gældende på leasingaftaler vedrørende biler, der er bestemt til privat anvendelse.

 

4.2 Ejendomsret

 • Leasingbilen er leasinggivers ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over leasingbilen.
 • Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af leasingbilen, må ikke fjernes.
 • Ved registrering af leasingbilen i Motorregistret angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger.
 • Udstyr, der efter skriftlig aftale med leasinggiver indføjes i eller erstatter dele af leasingbilen, omfattes, medmindre andet aftales skriftligt, af leasinggivers ejendomsret.

Såfremt leasingtager uden skriftlig tilladelse har foretaget indføjelser/installeret udstyr i bilen eller erstattet dele af leasingbilen, bevarer leasingtager ejendomsretten til sådant udstyr/dele, såfremt leasingtager for egen regning retablerer bilen til originalt udseende og med originalt udstyr. I modsat fald er leasinggiver berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr/dele eller kræve udstyret/delene fjernet og retablering gennemført for leasingtagers regning.

Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige leasingbilen.

 

4.3 Brugsret

 • Føreren af leasingbilen skal have gyldigt førerbevis.
 • Leasingbilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af leasingbilen til medlemmer af leasingtagers familie og leasingtagers omgangskreds, er ikke omfattet af dette forbud.

Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen herunder for, om der er forsikringsdækning for tredjemands brug af bilen.

 • Leasingbilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.
 • Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

 

4.4 Leasingydelsen

Som vederlag for brugen af leasingbilen betaler leasingtager en ordinær månedlig leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. Dertil opkræves leasingtager et forsikringsadministrationsgebyr på 1.200 kr. Forsikringsadministrationsgebyret opkræves ved første leasingydelse. Den ordinære leasingydelse inkluderer en service- og vedligeholdelsesaftale.

I leasingydelserne er inkluderet moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen. Størrelsen af leasingydelsen varierer med den til enhver tid gældende sats vedrørende moms. Vægtafgift/ejerafgift og andre ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren, betales af leasingtager eller refunderes af leasingtager, hvis de opkræves hos leasinggiver. Tilsvarende gælder ved eventuel indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedrørende brugen, som påhviler leasinggiver.

Ændres de skatter og afgifter m.v. herunder registreringsafgiften, som leasinggiver har forudsat, således at den ved beregningen af leasingydelsen anvendte anskaffelsessum ændres, reguleres leasingydelsen forholdsmæssigt tilsvarende.

 

4.4.1 Betaling af den ordinære leasingydelse

Ved forsinket betaling af leasingydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til leasingaftalen, er leasinggiver berettiget til at opkræve morarente og rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

 

5 Levering

Ved udlevering af leasingbilen skal leasingtager indenfor 48 timer foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt og fremsende fotos til leasinggiver. I forbindelse med levering eller udlevering af bilen skal leasingtager endvidere returnere en ”Leverancegodkendelse” i underskrevet stand til leasingiver.

OnDrive Leasing A/S kan levere din leasingbil til adresser på fastland og brofaste øer. Til de resterende øer kan vi efter aftale levere til færgelejet på fastlandet. Ved levering hæfter leasingtager selv for transportudgiften.

Leveringen foregår på hverdage.

Alle biler leveres med EU-nummerplader medmindre andet er særskilt aftalt.

 

6 Opsigelse

Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingaftalen efter forløbet af 11 måneder opsiges af leasingtager med 1 måneds varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden. Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til leasinggiver, og skal ske skriftligt.

Erlagt ekstraordinær leasingydelse og stiftelsesomkostninger tilbagebetales ikke. Under- eller overkørte kilometer jf. privatleasingaftalens pkt. E opgøres forholdsmæssigt og afregnes imellem leasinggiver og leasingtager.

Leasingaftalen er fra leasinggivers side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse.

I tilfælde af leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder og forpligtelser i henhold til leasingkontrakten. Leasinggiveren vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan kreditgodkendes og i øvrigt ville være blevet accepteret som leasingtager til den pågældende bil. I modsat fald behandles dødsfaldet som en opsigelse fra leasingtagers side.

 

7 Leasinggivers ansvar

 • Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasingbilen og godkendt fabrikat og specifikationer.
 • Leasinggiver hæfter over for leasingtager for mangels- og forsinkelseskrav vedrørende bilen svarende til de ufravigelige regler herom i købeloven, som hvis leasingtager havde købt bilen hos leverandøren.

Leasinggiver transporterer herved som køber og ejer af bilen sine rettigheder over for leverandøren vedrørende sådanne krav til leasingtager, således at leasingtager tillige kan gøre de nævnte mangels- og forsinkelseskrav gældende mod leverandøren.

Leasingtager er dog i forhold til leasinggiver forpligtet til at gøre et eventuelt mangels- eller forsinkelseskrav gældende direkte mod leverandøren af leasingbilen forinden der rejses krav over for leasinggiver, og leasinggivers hæftelse, jf. nr. 2 over for leasingtager er betinget af, at leasingtager sandsynliggør, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser.

Leasingtager skal i ovennævnte forbindelse underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for gennemførelse af et eventuelt krav, og i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger samt efter anmodning straks eller senere overlade det til leasinggiver på leasingtagers vegne at søge et eventuelt krav gennemført.

Leasinggiver hæfter dog under ingen omstændigheder over for leasingtager for erstatning på grund af afsavn af bilen eller andre indirekte tab.

Såfremt bilen er under reparation på grund af mangler eller lignende, som leasingtager ikke bærer risikoen for jf. § 10, påvirkes leasingtagers pligt til betaling af leasingydelser ikke af leasingtagers afsavn af bilen i op til 3 hverdage.

Ved afsavn af bilen herudover, er leasinggiver, uden for de i § 10 nævnte tilfælde, forpligtet til at stille en bil til rådighed for leasingtager, indtil afhjælpning er sket eller at reducere leasingydelsen svarende til afsavnsperioden ud over 3 hverdage.

Vedrørende produktansvar påtager leasinggiver sig ikke yderligere forpligtelser over for leasingtager, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning.

Opnår leasingtager erstatning eller forholdsmæssigt afslag, tilfalder sådanne beløb fra leverandøren leasinggiver, men således at den fremtidige ydelse omberegnes i forhold til det beløb, leasinggiver faktisk modtager fra leverandøren, hvorved leasingtageren godskrives erstatningen.

Ophæves leasingaftalen berettiget af leasingtager på grund af mangler eller forsinkelse, tilfalder købesummen leasinggiver, og leasingtagers pligt til at betale yderligere leasingydelser bortfalder. I dette tilfælde refunderes erlagt ekstraordinær leasingydelse til leasingtager.

Hvis leverandøren tilbyder omlevering inden rimelig tid, er leasingtager dog pligtig at acceptere dette og er i så fald afskåret fra at ophæve leasingaftalen.

I tilfælde af omlevering, er leasingtager forpligtet til at orientere leasinggiver og til at medunderskrive tillæg til aftalen, der identificerer den omleverede bil.

Leasinggiver påtager sig ikke ansvar for skattemæssige konsekvenser ved leasingaftalen og anbefaler, at leasingtager efter behov konsulterer revisor.

 

8 Leasingtagers ansvar

 • Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af leasingbilen, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan op- nås og ikke tilbagekaldes.
 • Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for pri- vate på grund af den brug, leasingtager gør af leasingbilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet.

 

9 Vedligeholdelse

 • Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal her- udover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.
 • Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren.
 • Ved vedligeholdelse og reparation af leasingbilen må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af leasingbilen.
 • Hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i leasingaftalens løbetid, vil nødvendige reparationer, der ellers ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for leasinggivers regning, således at konsekvenserne for leasingtager af fabriksgarantiens udløb afhjælpes.

 

10 Risiko

 • Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver.
 • Hvis leasingbilen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer - uanset af hvilken årsag - skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom.
 • Hvis leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang reparation ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen.
 • Hvis leasingbilen ikke kan repareres eller er bortkommet, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i 14. Såfremt der sker totalskade/bortkomst af bilen i bilens 1. leveår, og der i den forbindelse udbetales værdierstatning under den for bilen tegnede forsikring, tilbagebetaler leasinggiver en forholdsmæssig andel af den ekstraordinære leasingydelse til leasingtager – (12/12 i aftalens 1. måned, 11/12 i aftalens 2. måned og så fremdeles). Alternativt kan leasinggiver vælge at tilbyde leasingtager en tilsvarende bil og der- med fastholde aftalen.

 

11 Forsikring

Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiveren om, at leasinggiver tegner forsikring for leasingtagers regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars- og kaskoforsikring af leasingbilen og til ved eventuelle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet.

Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af bilen tilkommer leasinggiver.

Leasinggiver er berettiget - men ikke forpligtet – til at anmode forsikringsselskabet om at notere forsikringsdeklaration - leasing, vedrørende den tegnede kaskoforsikring eller tegne en tillægsforsikring for den dækning, som en finansieringsdeklaration ville give. Eventuel udgift hertil er indeholdt i det opkrævede forsikringsadministrationsgebyr.

Leasinggiver og det til enhver tid værende forsikringsselskab må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR nr., restancer mv. til brug for administrative og kreditmæssige formål.

Leasinggiver kan overføre en evt. finansieringsdeklarationen til et nyt forsikringsselskab, hvis leasingtager flytter forsikringen til et andet forsikringsselskab.

Leasinggiver kan overføre en evt. finansieringsdeklaration til eventuel ny leasinggiver ifølge nærværende leasingaftale.

Uanset hvilket forsikringsselskab leasingtager vælger, er leasinggiver uden indflydelse på eller uden ansvar for den valgte forsikring, herunder præmieberegningen, størrelse af selvrisiko, dækningsomfanget, fastsættelse af eventuel skadeserstatning eller øvrige forsikringsforhold. Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den valgte forsikring.

 

12 Ændring af bopæl

 • Leasingtager skal ved ændring af bopæl straks skriftligt underrette leasinggiver.

 

13 Misligholdelse

Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at

 1. Leasingtager undlader trods påkrav med 8 dages frist at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb, herunder også beløb der ikke opkræves af leasinggiver, men hvor leasinggiver hæfter for leasingtagers eventuelt manglende betaling af bl.a. vægtafgift/ejerafgift samt gentagne undladelser af at betale P-afgifter;
 2. Leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordringen indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed;
 3. Leasingtager som led i sin privatejede virksomhed iværksætter en ikke-anmeldt betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktionsbehandling, med mindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af leasingaftalen efter konkurslovens regler;
 4. Leasingtager forsømmer at vedligeholde leasingbilen eller undlader at træffe fornødne foranstaltninger til behørig reparation af den;
 5. Leasingtager nægter leasinggiver adgang til at besigtige leasingbilen;
 6. Leasingtager overlader brugen af leasingbilen helt eller delvist til en anden;
 7. Leasingtager anvender leasingbilen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, herunder hvis det resulterer i konfiskation eller beslaglæggelse, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;
 8. Leasingtager undlader at tegne og opretholde forsikringer;
 9. Leasingtager misligholder service- og vedligeholdelsesaftalen med leasinggiver;
 10. Leasingtager undlader at stille depositum;
 11. Leasingtager undlader at returnere leverancegodkendelsen.
 12. Leasingbilen anvendes i strid med gældende regler med det resultat, at leasingbilen bliver beslaglagt eller konfiskeret (herunder såkaldt vanvidskørsel). Dette gælder også i tilfælde, hvor leasingtager har overladt brugen af leasingbilen til en anden person, uanset at leasingtager ikke vidste eller burde vide, at der ville blive kørt vanvidskørsel i leasingbilen. I de under pkt. 4-12 nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør. For så vidt angår misligholdelsen nævnt under punkt 12, kan misligholdelsen eksempelvis bringes til ophør ved, at leasingtager inden 8 dage over for leasing giver skriftligt dokumenterer, at leasingtager har bedt politiet om, at sagen om beslaglæggelse kommer for retten, forudsat at leasingtager fortsat betaler leasingydelser m.m. jf. i øvrigt punkt 1. Beslutter retten ved endelig afgørelse, at beslaglæggelsen skal opretholdes, kan leasinggiver gøre misligholdelse gældende uden yderligere varsel over for leasingtager.

I de under litra a-l nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil har bragt misligholdelsen til ophør.

 

14 Erstatning

I tilfælde af leasingtagers misligholdelse af leasingaftale, herunder i tilfælde hvor leasinggiver hæver leasingaftalen, samt i tilfælde hvor leasingaftalen i øvrigt ophører før ordinært udløb, bortset fra eventuel opsigelse i medfør af pkt. 6 og 7 omhandlede tilfælde, er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. Såfremt leasingtager ikke har misligholdt leasingaftalen, kan leasinggivers tab ved leasingbilens totalskade eller bortkomst dog maksimalt udgøre leasingbilens dagsværdi med tillæg af eventuelle overkørte kilometer, forfaldne ubetalte leasingydelser samt evt. andre forfaldne ubetalte skyldige beløb i henhold til privatleasingaftalen. I de tilfælde, der er omtalt i pkt. 10, 4. afsnit, har leasinggiver dog krav på nyværdierstatning.

Erlagt udbetaling (ekstraordinær leasingydelse) tilbagebetales ikke bortset fra den situation, der er nævnt i pkt. 10, 4. afsnit.

 

15 Tilbagelevering

Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere leasingbilen på en af leasinggiver angivet FDM-lokation.

Rettidig tilbagelevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingperiodens udløb medmindre andet fremgår af denne leasingaftales individuelle vilkår. Såfremt leasingaftalen udløber/ophører på en lør-, søn- eller helligdag, er sidste rettidige tilbagelevering første hverdag efter leasingperiodens udløb/ophør.

Leasingtager accepterer, at leasinggiver er berettiget til at opkræve en af leasinggiver beregnet forholdsmæssig leasingydelse samt andre omkostninger herunder leasinggivers forøgede udgifter til registreringsafgift, der kan henføres til for sen tilbagelevering af bilen. Betaling af denne forholdsmæssige leasingydelse berettiger ikke leasingtager til at disponere over bilen efter aftalens ophør, dvs. ved udløbet af opsigelsen.

Leasingtager accepterer ligeledes, at leasinggiver har op til 5 hverdages ekspeditionstid for aflevering af nummerplader efter leasingtagers tilbagelevering af bilen, hvilket medfører, at leasingtager får en slutafregning vedr. vægtafgift/ejerafgift og forsikringspræmie for en periode efter bilens tilbagelevering.

 

15.1 Bilens stand ved tilbagelevering

Bilen skal returneres i vasket og rengjort stand, tømt for private effekter. Bilen skal endvidere returneres med samtlige nøgler, servicehæfte, eventuel radiokode, vinterhjul/sommerhjul og alt andet ekstraudstyr. Såfremt køretøjet m.v. ikke returneres i overensstemmelse hermed er Leasinggiver berettiget til at opkræve gebyr og viderefakturere afholdte udgifter til Leasingtager.

Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasingiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. Det forhold, at leasinggiver betaler for gennemgangen, berører ikke vedkommendes uafhængighed.

Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.

Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader.

Såfremt leasinggiver efter tilbageleveringen af leasingbilen modtager opkrævninger vedrørende leasingtagers brug af bilen, refunderer leasingtageren disse beløb over for leasinggiver.

Såfremt det maksimalt tilladte antal kilometer er overskredet, betaler leasingtager det i henhold til kontrakten aftalte beløb pr. km til leasinggiver.

 

16 Overdragelse af leasingaftalen

Leasinggiver er berettiget til at overdrage rettighederne, herunder ejerskabet til bilen og forpligtelserne ifølge leasingaftalen til tredjemand, dog med respekt af leasingtagers rettigheder ifølge leasingaftalen.

 

17 Force Majeure

Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er leasinggiver selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af leasinggiver selv eller leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af leasinggiver
 • Andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol.

Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

 • Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet
 • Lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet

Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold.

 

18 Tilsynsmyndighed og fravær af garantiordning

Leasinggiver er underlagt tilsyn fra:

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 

Ingen garantiordning. Der findes ingen garantifond eller garantiordning for nærværende aftale.