PERSONDATAPOLITIK

OnDrive Leasings persondatapolitik beskriver, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Generelle principper

OnDrive Leasing har en ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, vi behandler. Vi ønsker at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages, og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Du bedes læse dette omhyggeligt, så proceduren kan blive så rimelig, gennemsigtig og sikker som muligt.

 

Dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Du kan kontakte OnDrive Leasing A/S således:

 

Virksomhed: OnDrive Leasing A/S

Adresse: Gydevang 39-41, 3450 Allerød

Telefon: +45 77 77 21 22

E-mail: thm@ondriveleasing.dk

CVR nr: 43159526

 

Har du spørgsmål til vores databeskyttelsesrådgiver?

Vi har i OnDrive Leasing udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. kan svare på spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger eller dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne. Du er altid velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren på e-mail: thm@ondriveleasing.dk, på telefon 77 77 21 22 eller pr. brev til ovennævnte adresse mærket ”att.: Databeskyttelsesrådgiveren”.

 

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Er du endnu ikke kunde i OnDrive Leasing, er formålet med at behandle de oplysninger, vi indsamler og registrerer om dig, at kunne kontakte dig, så vi kan afdække dine behov, udarbejde tilbud om et eller flere finansielle produkter samt målrette vores markedsføring og rådgivning over for dig. Bliver du ikke kunde, opbevarer vi nogle få oplysninger om dig i en begrænset periode af hensyn til administrative formål, herunder dokumentation.

Når du er kunde i OnDrive Leasing, er formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, at:

 • Kunne identificere og servicere dig som kunde, herunder i forbindelse med indgåelse og administration af vores aftaler og rådgivning, samt løbende tilpasse og udvikle vores produkter og services til gavn for bl.a. dig.

 

 • Skabe et bedre grundlag for, at vi kan målrette vores finansielle rådgivning og markedsføring af vores eller tredjeparts produkter til dig.

 

 • Give os mulighed for at udføre administrative opgaver, som f.eks. at beregne rabat, risiko- og kvalitetsstyring, kreditvurdering, vedligeholdelse, styring og udvikling af vores IT- systemer, hjemmeside og apps, dokumentation af aftaler, overvågning samt statistisk behandling.

 

 • Gennemføre og korrigere betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter o. lign.

 

 • Føre statistik over brugen af vores hjemmeside og/eller muliggøre målrettede tredjepartsannoncer på vores hjemmeside, i det omfang, du har samtykket til cookies.

 

 • Opfylde en række krav i lovgivningen om registrering og videregivelse af bl.a. personoplysninger, f.eks. i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering samt skatteindberetning.

 

Hvis du er kautionist til en af vores kunder eller mulige kunder, er formålet med at behandle oplysninger om dig, at kunne udbyde finansielle produkter til vores kunde og at kunne kommunikere med dig herom.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at indgå eller opfylde vores aftaler med dig efter Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt. Dette gælder både hvis du er kunde og kautionist.

Vi vil også behandle dine oplysninger, når det er et krav i lovgivningen, f.eks. i den finansielle lovgivning. Det kan ske på baggrund af reglerne om god skik i lov om finansiel leasing samt efter reglerne i hvidvaskloven eller skatteindberetningsloven. Det følger af Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1 litra c samt Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Hvis du er kautionist, vil vi efter de samme hjemler behandle oplysninger om dig efter reglerne i hvidvaskloven.

Vi vil også behandle dine oplysninger til dokumentation for overholdelse af relevant lovgivning, eksempelvis lovligt indhentede samtykker, i henhold til vores legitime interesse i at kunne fremvise sådan dokumentation i potentielle myndighedskontrolbesøg, eller lignende. Det følger af Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du har givet os dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring, behandler vi oplysninger om dig for at kommunikere med dig om særlige tilbud og produktnyheder samt foretage profilering, så vi bedre kan målrette markedsføringen til dig og dine præferencer, så det indhold du ser, bliver mere relevant. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1 litra a.

Når vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket helt eller delvist. Det kan du gøre ved at kontakte OnDrive Leasing ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger. Tilbagekaldelse af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er sket frem til tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelse af samtykke kan indebære, at visse særlige kundefordele bortfalder.

Vi benytter automatiske afgørelser og profilering i vores administration af operationel finansiel leasing. En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af IT-systemer. Hvis du anmoder om et tilbud på et produkt fra OnDrive Leasing bruger vi automatiske afgørelser ved at benytte de oplysninger, vi har om dig, herunder din indkomst, skatteoplysninger og om du er registreret i RKI, til at træffe afgørelse om at godkende leasing. Er du kunde, bruger vi også profilering ved at evaluere din adfærd, herunder din økonomi, dit geografiske opholdssted og dine geografiske bevægelser for at identificere og forebygge potentiel hvidvask.

 

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

Vi har brug for at registrere, behandle og udveksle disse kategorier af kundeoplysninger:

 • Stamdata: f.eks. navn, CPR-nr., adresse, e-mailadresse, afgivne samtykker, behovsafdækninger, oplysninger givet af dig gennem tilfredshedsmålinger mv.
 • Produkt- og kontraktdata: f.eks. betalingsoverførselsaftaler, saldo- og posteringsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger: f.eks. lønoplysninger, RKI-registrering, indtægts- og formueforhold.
 • IT- og adfærdsdata: f.eks. oplysninger om din browser, din IP adresse samt din brug af vores hjemmesider, indsamlet via cookies. Du kan læse vores cookiepolitik her.
 • Oplysninger om kautionister: Er du kautionist, indhenter vi identitetsoplysninger om dig i form af navn, adresse, personnummer og telefonnummer.
 • Erhvervsoplysninger: Er du erhvervskunde, indhenter vi oplysninger om virksomhedens juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om en virksomheds reelle ejere.

 

Hvor får vi oplysningerne fra?

Vi får oplysningerne på forskellig vis. Det afhænger af, hvilke finansielle produkter du har, og hvilket samtykker du har givet. Oplysningerne kan enten være givet af dig, eller de kan komme fra ejendomsdata, oplysninger fra tingbogen, bilbogen, Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder, som vi indhenter i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysningerne kan stamme fra e-mail og anden elektronisk post, cookies, fysiske dokumenter, personlig dialog med medarbejdere eller tredjepartsleverandører og ved optagelse af telefonsamtaler mellem dig og medarbejdere.

 

Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?

Vi kan altid udveksle dine oplysninger med virksomheder, myndigheder og organisationer, som du har givet os samtykke til, så længe samtykket består. Som led i den løbende IT-systemdrift overlader vi data til databehandlere, som er leverandører af administration, datalagerkapacitet eller systemdrift. Videregivelse af data kan endvidere ske til tredjeparter til brug for markedsføring. Har du samtykket til statistiske og/eller markedsføringscookies, vil vi udveksle oplysninger med tredjepartsleverandørerne af de relevante cookies. Se mere i vores cookiepolitik. Der kan som led i samarbejdet med vores leverandører blive overført personoplysninger til lande inden for EU/EØS eller leverandører uden for EU/EØS. I sidstnævnte situation har vi indgået standardkontraktsvilkår med leverandøren, som giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysningerne som i EU/EØS. Du kan anmode om en kopi af disse standardkontrakter ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor. OnDrive Leasing videregiver herudover oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det. Det kan f.eks. dreje sig om at videregive oplysninger til Statsadvokaten for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Motorregistret eller skattemyndighederne.

 

Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i til de formål, der er nævnt i denne persondatapolitik. Hvis du vælger ikke at acceptere et tilbud på et produkt fra OnDrive Leasing og ikke i øvrigt er kunde, vil tilbuddet og samtlige indsamlede oplysninger om dig blive slettet senest 12 måneder efter udgangen af den måned, hvor du modtog tilbuddet, medmindre andet følger af tilbuddet. Det gælder dog ikke for oplysninger, som vi bruger til at sende dig markedsføring med dit samtykke. Hvis du meddeler OnDrive Leasing, at du ikke ønsker at blive kunde i OnDrive Leasing, og ikke ønsker at blive kontaktet angående rådgivning eller markedsføring eller ikke ønsker, at vi gemmer oplysninger om dig, sletter vi alle oplysninger om dig, medmindre vi ifølge lovgivning er forpligtet til at gemme oplysninger. Det samme gælder, hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage eller hvis vi ikke har kontaktet dig med henblik på markedsføring i en sammenhængende periode på 12 måneder. Vi vil dog i en periode på op til 5 år efter at samtykket er tilbagekaldt eller udløbet blive opbevare dokumentation for dit samtykke. Oplysninger behandlet i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering gemmes i 5 år fra forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse. Bogføringsmateriale slettes efter løbende år plus 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse. Oplysninger behandlet for at besvare dine henvendelser og yde kundesupport vil blive slettet 3 måneder fra din seneste henvendelse er blevet besvaret eller indtil det tidspunkt, hvorefter der ikke længere er grundlag for at tro, at yderligere korrespondance vil blive nødvendig. Oplysninger indsamlet via cookies slettes afhængig af cookiens levetid. Se mere i vores cookiepolitik. Uanset ovenstående kan vi dog opbevare dine oplysninger i længere tid, såfremt det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvare, herunder som følge af den 10-årige forældelsesfrist for fordringer på pengelån.

Hvad er dine rettigheder?

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund af dit samtykke.

Du kan også få oplyst, hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen sket til, og hvad formålet er.

Du har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring, profilering og automatiske afgørelser. Indsigelsesretten er nærmere beskrevet i Databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Dine rettigheder beskrevet ovenfor kan være begrænset som følge af anden lovgivning. Det gælder fx i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, som begrænser din indsigtsret. Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Vil du klage?

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til OnDrive Leasings databeskyttelsesrådgiver på adressen ovenfor. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over OnDrive Leasings behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henviser vi til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den 6. maj 2022.